Villkor

 1. Generelt

1.1 Alle varer og tjenester, der leveres af KPH Handel A/S (herefter benævnt “sælger”), skal være underlagt disse generelle salgsvilkår samt eventuelle særskilte aftaler. Eventuelle varierende vilkår og betingelser for købers køb kan ikke udgøre en del af aftalen mellem sælger og køber.

1.2 Medmindre andet er aftalt, skal en aftale anses for at være indgået, når sælger har udstedt en skriftlig ordrebekræftelse til køber. Skriftlig form omfatter også bekræftelser sendt i tekstform ved dataoverførsel (f.eks. e-mail) eller fax.

1.3 Medmindre andet er aftalt, leveres alle varer og tjenesteydelser, der skal leveres af sælger, ab fabrik fra sælger eller sælgers navngivne produktionsanlæg (Incoterms 2010).

1.4 Dokumenter, såsom illustrationer, tegninger og oplysninger om dimensioner og ydeevne er kun vejledende, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende.

1.5 Sælger forbeholder ejerskab og ophavsret til prøver, omkostningsoverslag, tegninger og lignende samt til oplysninger indeholdt på en materiel eller immateriel måde, herunder i elektronisk form. Disse oplysninger må ikke reproduceres eller stilles til rådighed for en tredjepart af køber uden forudgående samtykke fra sælger. Sælger må kun stille dokumenter, som køber har betegnet som fortrolige, til rådighed for en tredjepart mod forudgående samtykke fra køber.

 1. Priser og betaling

2.1 Medmindre andet er aftalt, er den aftalte pris ab fabrik fra sælger eller sælgers navngivne produktionsanlæg (Incoterms 2010), og omfatter pålæsning fra sælgers lokalitet eller sælgers navngivne produktionsanlæg, men omfatter ikke forsikringsomkostninger, emballage, losning og alle andre tilknyttede udgifter. Merværdiafgift føjes til prisen ved den gældende lovbestemte sats.

2.2 Medmindre andet er aftalt, skal betaling af prisen foretages uden fradrag til sælgers konto i rater på følgende måde:

 • En udbetaling på en tredjedel, når bestillingen er afgivet.
 • Betaling af en tredjedel efter halvdelen af leveringsperioden.
 • Resten ved levering eller ved meddelelse om parathed til forsendelse, hvis levering ikke er muligt umiddelbart efter færdiggørelse af grunde, som sælger ikke er ansvarlig for.

2.3 Medmindre andet er angivet i bekræftelsen af købers bestilling, forfalder betalingerne netto (uden fradrag) senest 30 dage efter fakturadato. De gældende lovbestemmelser om kon­sekvenserne af manglende betaling finder anvendelse.

2.4 Køber er kun berettiget til at modregne sine modkrav, hvis de er blevet endeligt og endegyldigt fastlagt, og ikke bestrides, eller er blevet anerkendt af sælger. Endvidere skal køber have tilladelse til at udøve en tilbageholdelsesret i det omfang, hans modkrav er baseret på samme kontraktfor­hold.

 1. Leveringstid, forsinket levering, Force Majeure

3.1 Leveringstiden aftales mellem parterne. Sælger er ikke forpligtet til at levere varen til køber, og det aftalte leveringstidspunkt finder ikke anvendelse, før alle kommercielle og tekniske spørgsmål er blevet afklaret, og køber skal have opfyldt alle sine forpligtelser, såsom levering af de nødven­dige officielle certifikater eller godkendelser eller foretagelse af en udbetaling. Hvis dette ikke er tilfældet, skal leveringstiden udvides tilsvarende. Dette gælder ikke, hvis sælger er ansvarlig for forsinkelsen.

3.2 Med forbehold for særskilt aftale skal leveringstiden anses for at være overholdt, hvis sælger har givet meddelelse om, at varerne er klar til afsendelse på det aftalte leveringstidspunkt. Såfremt accept er kontraktligt forpligtet, vil den kontraktligt anførte acceptfrist, eller subsidiært det tidspunkt, hvor meddelelse om parathed til accept er givet, være gældende. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor køber med rette afviser accept.

3.3 Hvis forsendelse eller godkendelse forsinkes af årsager, som køber er ansvarlig for, eller hvis køber culpøst overtræder andre samarbejdsforpligtelser fra hans side, har sælger tilladelse til at kræve erstatning for de tab, der afholdes i denne forbindelse, herunder eventuelle yderligere udgifter. Sælger kan, uden at det berører yderligere krav, på anden måde disponere over de varer, der skal leveres, efter at han har sat en rimelig frist, og denne er udløbet, uden afhjælpning har fundet sted, herunder især opbevaring af varen på købers risiko og regning og/eller levere varerne til køber inden for en rimelig udvidet periode.

3.4 Såfremt en manglende overholdelse af leveringstidspunktet skyldes force majeure, herunder naturkatastrofer, epidemier, krig, væbnede konflikter, borgerkrig, revolution, terrorisme, sabotage, atomare/reaktoruheld, arbejdskonflikter eller andre hændelser, der er uden for sælgers kontrol, skal sælger friholdes for sine forpligtelser under hele hændelsens varighed, og leveringstidspunktet skal udskydes tilsvarende. Sælger skal meddele køber snarest muligt om et tilfælde af force majeure. Såfremt hændelsen varer mere end 6 måneder, har sælger ret til at opsige kontrakten med køber, og sælger er ikke ansvarlig for nogen tab, som køber har pådraget sig som følge af sælgers opsigelse af kontrakten.

3.5 Hvis sælgers levering er forsinket, og køber pådrager sig tab som følge heraf, skal sidstnævnte bemyndiges til at kræve et engangsbeløb som erstatning for tab som følge af en sådan forsinkelse. Denne skal udgøre 0, 5% af værdien af den del af den samlede leverance, der ikke kan tages i brug til tiden eller i overensstemmelse med kontrakten som følge af forsinkelsen for hver hele forsinkede uge. Dog kan det maksimale beløb højst udgøre 5 % af nævnte værdi. Hvis sælgers le­vering er forsinket, og køber giver ham en rimelig frist til at opfylde sine forpligtelser, og hvis denne frist ikke overholdes af grunde, som sælger er ansvarlig for, er køber bemyndiget til at ophæve kontrakten inden for rammerne af § 21 i Købeloven. Købers ret til at kræve et engangsbeløb som kompensation og/eller til at ophæve kontrakten udgør købers eneste og eksklusive rettigheder og retsmidler i tilfælde af forsinkelse fra sælgers side.

 1. Overførsel af risiko, accept, forsikring, delleverance, emballage, håndteringsgebyr

4.1 Medmindre andet er aftalt, skal risikoen for de varer, der skal leveres af sælger, blive overført til køber i overensstemmelse med den aftalte Incoterm, iht. afsnit 1.3.

4.2 Hvis der er aftalt accept, skal denne udføres af køber straks på det aftalte tidspunkt, er subsidiært efter at sælger har meddelt, at varerne er klar til accept. Køber kan ikke nægte accept på grund af en uvæsentlig defekt, forudsat at sælger anerkender sin forpligtelse til at reparere eller udskifte de defekte varer i overensstemmelse med og med forbehold af afsnit 6.1.3.

4.3 Sælger forpligter sig til at tegne de forsikringer, der kræves af køber, såsom transport­forsikring, på købers regning.

4.4 Delleverancer er tilladt, så længe dette er rimeligt for køber.

4.5 Transport og anden emballage tages ikke tilbage, med undtagelse af træpaller. Køber skal bortskaffe emballagen for egen regning.

 1. Ejendomsforbehold, overdragelse af fordringer, tilbagekaldelse

5.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil alle krav med hensyn til de leverede varer mod køber er afviklet (i det følgende benævnt “ejendomsforbehold”). Såfremt gyldigheden af ejendomsforbeholdet i varernes destinationsland kræver registrering i et register eller en lignende procedure, har sælger ret til at få ejendomsforbeholdet registre­ret og træffe de foranstaltninger der kræves for at sikre gyldigheden af ejendomsforbeholdet. Køber er forpligtet til at samarbejde i denne henseende.

5.2 Køber er forpligtet til at beHandel de leverede varer i henhold til ejendomsforbeholdet (tilbageholdte varer) med omhu. Dette omfatter i særdeleshed, at han for egen regning er forpligtet til at forsikre den tilstrækkeligt mod tyveri, beskadigelse, brand, vand og andre skader til genanskaffelsesværdien. Sælger er bemyndiget til at tegne denne forsikring på købers bekostning, hvis køber ikke kan påvise, at denne forsikring er blevet tegnet.

5.3 Såfremt køber misligholder kontrakten med sælger, har sælger ret til at overtage leverede varer i henhold til de regler, der gælder for ikke-forbrugeraftaler i paragraf 11 i kreditaftaleloven.

5.4 Køber har ret til at videresælge de tilbageholdte varer i den almindelige forretnings­gang. Såfremt de tilbageholdte varer, der er blevet leveret, videresælges, overdrager køber overdrager herved fordringer mod hans købere fra salg (samlet faktureret sum inklusive moms) eller en tilsvarende del deraf sammen med alle sekundære rettigheder, til sælger indtil sidstnævntes fordringer er blevet indfriet til fulde. Køber er forpligtet til strakts at forsyne sælger med en kopi af fakturaen i forbindelse med videresalg.

5.5 Køber forbliver bemyndiget til selv at opkræve fordringen tildelt i henhold til afsnit 5.3. Sælgers tilladelse til at opkræve fordringen forbliver uberørt. Sælger er ikke berettiget til at opkræve fordringen, hvis køber (i) opfylder sine betalingsforpligtelser over for sælger, (ii) ikke er under rekonstruktion, og (iii) et andragende i konkurs eller lignende andragender ikke er blevet indgivet mod køber. Hvis en af ovenstående hændelser indtræffer, kan sælger kræve, at køber stille de fordringer, der er tildelt til sælger, som sikkerhed og udlevere alle oplysninger og dokumenter, der kræves for at opkræve dem.

 1. Ansvar for mangler

Sælger er ansvarlig for fejl og retlige mangler ved adkomst til udelukkelse af yderligere krav – med forbehold for afsnit 7 og 8 – som følger:

6.1 Væsentlige fejl og mangler

6.1.1 Oplysninger givet af sælger om egenskaberne af de varer, der skal leveres, er baseret på sælgers målinger og beregninger og udgør varernes aftalte natur, men ikke deres garant­erede kvaliteter eller garantier i henhold til §42 (2) i købeloven.

6.1.2 Køber kan gøre krav gældende på grund af væsentlige fejl og mangler, hvis han korrekt har opfyldt sine forpligtelser til at undersøge den leverede vare og givet meddelelse om fejl til sælger uden unødig forsinkelse.

6.1.3 Alle leverede varer, der viser sig at være defekte som følge af omstændigheder før overdragelsen af risici skal, skal repareres eller udskiftes gratis efter sælgers skøn. Sådanne fejl skal rapporteres skriftligt og tydeligt til sælger, så snart de bliver opdaget. Defekte dele, der udskiftes, bliver sælgers ejendom.

6.1.4 Sælgers ansvar for væsentlige fejl og mangler i tredjepartsprodukter, som er en inte­greret del af eller tilbehør til de leverede varer, er begrænset til sælgers erstatningskrav for væsentlige fejl og mangler mod hans leverandør.

6.1.5 Efter aftale med sælger skal køber give sælger den nødvendige tid og mulighed for at udføre alle de reparationer og til at erstatte de defekte varer, som sælger anser for nødvendigt. I modsat fald skal sælger friholdes for ansvar og hæftelser for de resulteren­de konsekvenser. Køber har kun ret til at afhjælpe fejlen selv eller få den udbedret af en tredjepart og kræve erstatning for sine nødvendige udgifter fra sælge i presserende tilfælde af risiko for sikkerheden eller for at afværge uforholdsmæssig stor skade. Sælger skal straks underrettes herom.

6.1.6 Af de direkte omkostninger, der pådrages som følge af reparation eller levering af en erstatning, skal sælger – såfremt klagen viser sig at være berettiget – dække omkostningerne ved udskiftning af dele, herunder forsendelsesudgifterne til den relevante lokalitet. Sælger skal også bære de rimelige udgifter til at fjerne den leverede defekte de samt omkostnin­gerne for installation erstatningsvaren, hvis installationen af den pågældende del, der senere blev defekt, var en oprindelig del af kontrakten. Accept af yderligere omkostninger, som sælger pådrager sig i forbindelse med berigtigelse eller omlevering, er udtrykkeligt udelukket.

6.1.7 Inden for rammerne af gældende lovgivning har køber har ret til at ophæve købet, hvis sælger ikke afhjælper en væsentlig fejl eller mangel inden for en rimelig tidsfrist til at reparere varen eller levere en erstatning, hvor manglende overholdelse inden for den yderligere frist skyldes omstændigheder, som kan henføres til sælger. Dette gælder dog ikke i tilfælde af force majeure eller lignende tilfælde. Såfremt fejlen kun er af uvæsentlig karakter, og sælger har undladt at afhjælpe manglen inden for en rimelig tidsfrist, som er blevet givet til reparere varen eller levere en erstatning, har køber kun ret til en reduktion af kontraktprisen.

6.1.8 Sælger hæfter ikke for fejl, der kan henføres til mål eller designs, der udtrykkeligt kræves af køber, eller som kan forekomme i materialer eller produkter, der er tilvejebragt af køber, eller hvis anvendelse køber udtrykkeligt har krævet i strid med sælgers rådgivning. Der påtages i særde­leshed intet ansvar i følgende tilfælde:

Uegnet eller uhensigtsmæssig brug eller forkert installation eller idriftsættelse fra købers eller tredjemands side, manglende anvendelse af originale reservedele og materialer, normal slitage, ukorrekt eller skødesløs behandling, forkert vedligeholdelse, uegnet driftsudstyr, mangelfulde byggearbejder, uegnet underlag, manglende sikkerhedskopiering eller utilstrækkelig lagring af data fra købers side, købers manglende kontrol eller utilstrækkelig kontrol af programmer og data for computervirus (som defineret i afsnit 9.3), usædvanlige effekter af enhver art (f.eks. vibrationer fra andre enheder, indtrængning af fremmedlegemer), kemiske, elektrokemiske eller elektriske påvirkninger – medmindre sælger er skyld i disse.

6.1.9 Såfremt køber eller tredjemand udfører reparationer forkert, hæfter sælger ikke for de resul­terende konsekvenser. Det samme gælder for ændringer af de leverede varer, der er foretaget uden forudgående samtykke fra sælger.

6.1.10 Køber er forpligtet til at returnere de defekte varer til sælger på sælgers anmodning.

6.1.11 I henhold til afsnit 8.2 finder ovennævnte garantihensættelser også anvendelse til reparation af defekter

6.2 Juridiske ufuldkommenheder i adkomst

6.2.1 Hvis brugen af de leverede varer resulterer i krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, såsom patenter eller tredjemands ophavsrettigheder, skal sælger for egen regning opnå ret til, at køber kan fortsætte med at bruge de leverede varer eller ændre varerne på en måde, som køber med rimelighed kan forventes at acceptere, således at ejendomsret ikke længere bliver krænket. Hvis dette ikke er økonomisk muligt, eller ikke er muligt inden for en rimelig tid, har køber ret til at ophæve kontrakten. Hvis de ovennævnte betingelser forekommer, har sælger også ret til at ophæve kontrakten. Desuden skal sælger – såfremt han bærer skylden – friholde køber mod krav fra ejeren af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er ubestridte eller som er blevet bestemt endeligt og endegyldigt.

6.2.2 I henhold til afsnit 7, skal sælgers forpligtelser, der er specificeret i afsnit 6.2.1, være endelige i forhold til krænkelse af immaterielle rettigheder eller ophavsret.

Disse forpligtelser gælder kun, hvis:

 • Køber underretter sælger, så snart krænkelser af ejendomsrettigheder eller ophavsrettighed­erne gældende.
 • køber bistår sælger i et rimeligt omfang i forsvaret mod krav, eller gør det muligt for sælger at foretage ændringerne som anført i afsnit 6.2.1.
 • Sælger forbeholder sig ret til at foretage alle forsvarsretlige foranstaltninger, herunder udeomsretligt forlig.
 • Den juridiske ufuldkommenhed i adkomst ikke kan henføres til en instruktion fra køber eller til den omstændighed, at overtrædelsen kun opstået som følge af kombinationen af købers leverede varer med produkter eller leverancer udenfor sælgers leverance.
 • Overtrædelsen er ikke blevet forårsaget af den omstændighed, at køber selv har ændret den leverede vare eller brugt den på en måde, der ikke er i overensstemmelse med kontrakten.

6.2.3 Sælger garanterer ikke, at de endelige produkter, der fremstilles på de leverede varer, herunder den anvendte fremstillingsproces, er fritaget for tredjemands ejendomsrettigheder.

 1. Ansvar

7.1 Såfremt de leverede varer ikke kan anvendes af køber i overensstemmelse med kontrakten som følge af sælgers manglende gennemførelse eller mangelfulde gennemførelse af forslag og rådgivning før eller efter indgåelsen af kontrakten eller som følge overtrædelse af andre yderligere kontraktlige forpligtelser – navnlig forpligtelsen til at give instruktioner om brugen af og vedligehold­else af de leverede varer – finder bestemmelserne i afsnit 6 og 7.2 tilsvarende anvendelse, med udelukkelse af yderligere krav fra køber.

7.2 Sælger hæfter kun for skader, der ikke er forårsaget af de leverede varer – uanset det juridiske grundlag, herunder ansvar for supplerende personskade og erstatningsret – såfremt

 • Sælger har Handelt forsætligt.
 • Sælger har Handelt groft uagtsomt.
 • Sælger har skjult fejl og mangler med hensigt til at bedrage.
 • I tilfælde af fejl på de leverede varer, såfremt der eksisterer en obligatorisk juridisk forplig­telse hertil i overensstemmelse med gældende danske regler om produktansvar eller andre relevante love.

7.3 Yderligere erstatningskrav – uanset juridisk grundlag – er udelukket. Hvis erstatningsansvar udelukkes eller begrænses fra sælgers sider, gælder dette også for personligt ansvar for skader for så vidt angår sælgers medarbejdere.

 1. Begrænsning af handling

8.1 Alle krav fra køber forældes – uanset juridisk grundlag – efter 12 måneder. De lovbestemte forældelsesfrister gælder for hensigt eller forsæt til at bedrage, skyld skader på liv, legeme eller helbred og fordringer i henhold til de danske lovfæstede regler og produktansvarsloven. Fejl i en bygning eller i leverede varer, der er blevet brugt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse, og som har forårsaget en fejl eller mangel i bygningen, er underlagt en forældelsesfrist på tre år.

8.2 Hvis køber, som led i berigtigelse af en fejl, opnår nye rettigheder i relation til fejl og mangler, forældes alle krav som følge af disse rettigheder senest 6 måneder, efter at manglen er udbedret, hvorfor sådanne krav udelukkende er begrænset til fejl og mangler, der opstår direkte i forbindelse med udbedring af den pågældende fejl eller mangel.

 1. Brug af software

9.1 Hvis software udgør en del af de leverede varer, tildeles køber en ikke-eksklusiv ret til at bruge softwaren og dens dokumentation. Softwaren må kun anvendes i forhold til de leverede varer. Softwaren må ikke anvendes på mere end ét system.

9.2 Køber må kun gengive, ændre, bearbejde eller oversætte softwaren eller konvertere den fra objektkode til kildekode i det omfang det tillades af gældende lovgivning. Køber forpligter sig til ikke at fjerne sælgers data – især meddelelser om ophavsret – eller at ændre dem uden sælgers forudgående skriftlige samtykke. Alle andre rettigheder til softwaren og dokumenta­tion, herunder kopier heraf, beholdes af sælger eller softwareleverandør. Underlicensering er ikke tilladt.

9.3 Sælger påtager sig intet ansvar for computervira, trojanske heste, virusbaserede svindelnumre og lignende programmer, programdele og ondsindede funktioner i softwaren, der leveres til køber, som kan resultere i tab eller forfalskning af data eller programmer eller forringelse af systemer eller dele af dem (i det følgende benævnt “computervirus”). Det er ikke muligt at udelukke risikoen for, at softwaren indeholder ukendte eller muterede vira, eller at sådanne vira kan trænge ind i købers drifts-eller styresystem på et senere tidspunkt og eventuelt ændre eller slette softwarens programdata eller andre data eller programmer eller forringe systemer.

9.4 Køber skal træffe foranstaltninger til beskyttelse mod computervirus og andre destruktive data. Køber er forpligtet til at teste, om den medfølgende software eller filer er inficeret med computervirus, inden softwaren køres eller filerne åbnes. Dette gælder også for software, som køber ønsker at benytte som en del af sine drifts- eller styresystemer, som kan påvirke funktionaliteten af sælgers software.

9.5 Køber er forpligtet til selv at sikkerhedskopiere data selv på regelmæssig basis for at forhindre tab af disse som følge af computervirus.

 1. Ophævelse, ændring eller suspension

En kontrakt kan ophæves, ændres eller suspenderes med skriftligt varsel, og kun hvis en sådan meddelelse er accepteret skriftligt af den anden part. I tilfælde af at køber ophæver, ændrer eller suspenderer kontrakten, skal køber kompensere KPH Handel A/S for omkostninger som krævet nedenfor:

Hvis køber annullerer en kontrakt om specialfremstillede produkter eller dele, er KPH Handel A/S berettiget til at tilbageholde sådanne produkter eller dele, og køber skal betale et afbestillingsgebyr svarende til KPH Handels omkostninger min. 20 pct. af den aftalte pris for de pågældende produkter eller dele.

 1. Lovvalg, værneting

11.1 Disse generelle salgsvilkår er underlagt og fortolket i overensstemmelse med dansk ret med udelukkelse af alle privatlretlige principper samt bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om internationalt salg af varer (CISG).

11.2 Alle tvister, der udspringer af eller i relation til disse generelle salgsvilkår, skal afgøres ved dansk voldgift i overensstemmelse med forretningsordenen fra det Danske Voldgifts­institut. Der skal være tre voldgiftsmænd, og mødestedet for voldgiftsagen er København. Voldgiftssagen skal foregå på engelsk. Uanset ovenstående har sælger – på eget skøn – ret til at anlægge sag mod køber ved købers hjemting.

 1. Generelt

12.1 Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen, er opfyldelsesstedet for parternes gensidige forpligtelser fra kontraktforholdet sælgers hjemsted. Dette gælder også, hvis der er aftalt sædvanlige klausuler i handelen.

12.2 Erklæringer, der tjener til at etablere, bevare eller udøve rettigheder, er ikke gyldige, medmindre de gives skriftligt. Skriftlig form omfatter også erklæringer sendt i tekstform ved dataoverførsel (f.eks. e-mail) eller fax, medmindre skriftlig form er obligatorisk i henhold til gældende lov.

12.3 Køber må ikke overdrage sine kontraktlige rettigheder og forpligtelser i henhold til af­talen med sælger til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra sælger. Sælger kan frit overdrage sine kontraktlige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen med sælger til tredjemand

12.4 Såfremt sælger tilbyder installation, idriftsættelse, vedligeholdelse, reparation eller lignende ydelser, har sælgers relevante særlige vilkår og betingelser for leveringen af sådanne tjenester forrang over for disse generelle salgsbetingelser i tilfælde af uoverens­stemmelser.