Politik

Vår övergripande policy är:

 • Vi arbetar med fokus på kvalitet och efterlevnad av kundkrav i varje process.
 • Vi arbetar på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt och vi strävar efter att minska miljöpåverkan i varje process.
 • Vi är engagerade i förebyggande tänkande och söker förbättringar i varje process.

Policyn tar sig uttryck i följande åtaganden:

 • Vi har åtagit oss att skydda miljön och förebygga föroreningar, inklusive efterlevnad av tillämplig miljölagstiftning och regulatoriska krav.
 • Miljövänliga material och processer ska eftersträvas med hänsyn till tekniska, ekonomiska och kvalitetsaspekter.
 • Avfallet ska sorteras och mängden ska minskas.
 • Olycksfrekvensen ska minskas genom analys och förebyggande.
 • Vi är engagerade i att möta kundernas behov och ha kundernas krav i framkant, och vi måste kunna hantera dessa, för att uppnå högsta möjliga kundnöjdhet.
 • Hanteringen av varje kundförfrågan ska vara smidig och effektiv.
 • Medarbetarna ska genom information och utbildning motiveras att upprätthålla kvalitets- och miljöpolicyn och ha nödvändiga förutsättningar och kvalifikationer för att utföra arbetet och alla anställda förväntas ta ansvar för arbetets kvalitet och miljö. Detta gäller även eventuella ombud.
 • Det ska ske kontinuerlig uppföljning gällande leveransprestanda och avvikelser.
 • Nya jobb måste utvärderas noggrant för att säkerställa att de är lämpliga för vår produktionsutrustning och att vi har den kompetens som krävs, inklusive identifiering av risker och bedömning av dessa.
 • Maskiner måste underhållas och vara i skick så att produktionsplanerna kan genomföras på ett tillfredsställande sätt.
 • Kvalitets- och miljöledningssystemet ska minst uppfylla kraven i ISO 9001:2015/14001:2015 och ska kontinuerligt underhållas, utvecklas och förbättras för att förbättra kvalitet och miljöprestanda.

Mål för miljökonsekvenser ska fastställas utifrån utvalda åtgärdsområden, med hänsyn till teknisk och ekonomisk genomförbarhet, myndighetskrav och intressenters synpunkter, samt väsentliga miljöaspekter.